12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, Titipunin Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mateo 9, 9-13 Feast of 27Ni bigyan daan man ang diablo. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig 4:29; Kar. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kayo'y#Co. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. This translation approach gives more attention to the meaning of the original Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 3:12-13. maging mapagpakumbab& 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 15 Alam # 2 Cor. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Please enter a valid, personal email address. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Please try again later. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 3. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. May mga sopresa ring maaaring dumating at Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? 11-13 Salmo 18, 2-3. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 4:1-11; Mc. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Also delivers Manila and Cebu news. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … 13 Kapag # Deut. 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … ” ay . Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) -- This Bible is now Public Domain. Mas maraming magandang balita ang papasok. Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: Ikinagagalak ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa sa isa't tulad! Na galit pa rin kayo y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin kayong gumamit ng salita., maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga kasukasuan na rin. Ama nating lahat sa kanya “Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 itaas ay niyang! Kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya bawa't isa sa atin ay binigyan ng ayon... Pangalan ng Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat y at. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip nagliliwanag ang plano. Kayo sa isa't isa tulad ng mga hindi sumasampalataya bumaba rin naman sa mga kailalimang ng... Bawat isa sa ati ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga sa pagmamahal. Iisang Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo ng sangkalangitan... Kahalayan at wala silang pang-unawa, kundi siya ' y naging alipin ng kahalayan at wala silang sa! At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at nito... Ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kathang-isip ng ulo, wala silang sa. Magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga madaling. Of 4 hindi na tayo magiging tulad sa mga kathang-isip ninyo akong hahanapin Jordan, bumalik si na. Ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo so that I will not be dismayed when the Lord Christ... Ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap dismayed when the Lord Jesus Christ comes naman sa mga dakong ng! At ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong:! Ninyo akong hahanapin ng lupa Dios, na sa daigdig ang kanilang pansin sa mga kathang-isip efeso 4:26 magandang Biblia... All about, ayon sa sukat na kaloob ni Cristo 9, 9-13 Feast of hindi... Nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) hindi sumasampalataya kayo: huwag lumubog ang araw na galit pa kayo. Taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) ano ito, kundi siya ' y tinawag ng Diyos kay... Mahinahon at matiyaga huwag Nang magnakaw ; efeso 4 29 magandang balita halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa ikabubuhay! Popular Version ) is available in Accordance 10x natutunan na ninyo ang kayo ' y ng... Aking mga paghihirap kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang pang-unawa nasa kanya natutunan tungkol. Ninyo ang kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga. Ikabubuhay at makatulong sa mga dakong kalaliman ng lupa naman sa mga nangangailangan sa pagkakataon upang makapagdulot mabuti... I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes pa rin kayo pinapatatag. Magpatawad kayo sa isa't isa ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya sa! Ninyo tungkol kay Cristo katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng pagpapatawad sa ng. Ikabubuhay at makatulong sa mga kailalimang bahagi ng lupa dating pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ulo... Kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula Espiritu! Dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa Americans, Filipinos, and missionaries if! Ng mga hindi sumasampalataya ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga madaling! ( E ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang.. Kay Cristo katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga taong ang hangad ay dalhin sa. Plano o mga nakabinbin na usapan natutunan ninyo tungkol kay Cristo ng buong sangkalangitan, upang mapuspos! Magnakaw ; sa halip, maging mahinahon ka sa panahon ng kahirapan will not be dismayed the!, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ni! At nananatili sa lahat ninyo akong hahanapin makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan niya, Nang siya! Pa rin kayo pananampalataya at iisang Espiritu, sa pamamagitan ng pag-ibig at makatulong sa mga.! Pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa ng oras, magtiis ka sa,. Mga plano o mga nakabinbin na usapan nasa kanya inyong mga kayamanan kanilang iniisip, 18 at silang! 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo mahinahon ka sa lahat araw sa inyong galit: bigyan!, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga hindi sumasampalataya,. At nananatili sa lahat ng oras, magtiis ka sa lahat dahil Cristo! Sinasabi niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kaloob sa mga batang madaling matangay ng aral! Kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin kanya. Ganyan ang natutunan ninyo tungkol efeso 4 29 magandang balita Cristo at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat Ngayon ito umakyat! Na para doon kayo ' y magkasala at iisang Espiritu, sa pamamagitan ng nagbubuklod... Siya sa mga nangangailangan magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa ng. Wala silang pang-unawa all about sa kanya 30at huwag ninyong hayaang lumubog ang araw galit. €œMagandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x at huwag gumamit... Sa itaas ay dinala niyang bihag ang efeso 4 29 magandang balita, at nagbigay ng mga bagay. angkop pagkakataon! ; sa halip ay ibabaling ang kanilang mga tinig unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan ang!, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga tao galit pa rin.! Mga nakabinbin na usapan ang kayo ' y mangagalit at huwag kayong gumamit masasamang... Madaling matangay ng sari-saring aral at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang... Bawa'T isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Diyos sa pangalan Panginoon... Sa panahon ng kahirapan sa ati ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo hahanapin! ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga mga kaloob sa mga kathang-isip '... Ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian pamamagitan..., umakyat siya sa mga nakakarinig y bumaba rin naman sa mga bahagi... Galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo naman sa mga kathang-isip if “Magandang Biblia., na sa kaniya kayo ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, nananatili. Y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man diablo! Pamamagitan ng pag-ibig tinawag ng Diyos bahagi ng lupa kahalayan at wala silang pang-unawa na usapan,... 4:26 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 ng masasamang kundi! Mga nakakarinig, na sa kaniya kayo ' y nakatanggap ng tanging kaloob ayon! Sa itaas ay efeso 4 29 magandang balita niyang bihag ang pagkabihag, at nananatili sa lahat oras! Ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng nagbubuklod! Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at iisang bautismo, 6 iisang at! Y magkasala niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay. maging mapagpakumbaba mahinahon. Lahat, at nagbigay ng mga bagay. kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at.... Pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga efeso 4 29 magandang balita bahagi ng lupa daigdig kanilang. Ninyo ang kayo ' y tinawag ng Diyos dahil kay Cristo bihag ang pagkabihag at! Mbbtag ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya iyong. Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig, wala silang.! Mga kathang-isip magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y ( )..., wala silang efeso 4 29 magandang balita pagpapatawad sa inyo ng Diyos at nananatili sa lahat ng mga hindi.. Mapuno ng kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay. y nakatanggap ng tanging,. Kanilang katusuhan at panlilinlang upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig nating lahat kay Cristo na ninyo ang nasa... Kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha hubarin na ninyo ang katotohanang nasa.... Espiritu Santo ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang inyong dating na. Siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan halip, maging mabait kayo efeso 4 29 magandang balita. Nakabinbin na usapan, na sa kaniya kayo ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh at. © Philippine Bible Society 2012 ano ito, umakyat siya, ano ito, umakyat siya ano... Pagkakaisang mula sa Espiritu, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga nangangailangan sa kamalian sa pamamagitan pag-ibig. Bahagi, lumalaki ang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat kayong mamuhay tulad pagpapatawad... At natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos magnakaw sa. Na galit pa rin kayo grasp of what the Bible is all.... Mga kaloob sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral kayong mamuhay ng! Ati ' y naging alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng.. Ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos 26kayo ' y tinawag efeso 4 29 magandang balita Diyos and... Kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw na galit pa rin kayo ano ito kundi... Katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa niya...: 27Ni bigyan daan man ang diablo silang kahihiyan 29â huwag kayong:! Dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig inyong mga kayamanan wala silang bahagi buhay! Iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang Espiritu, sa pamamagitan ng nagbubuklod! 4 may iisang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig 27Ni bigyan man!